NOR-CRAOS

NOR-CRAOS - the Norwegian Central Retinal Artery Occlusion and Thrombolysis Study er et samarbeidsprosjekt mellom slagavdelinger og øyeleger i Norge der data om akuttbehandling og utkomme etter 3 måneder hos pasienter med non-arteritisk sentralarterieokklusjon studeres. Studien er REK-godkjent og utgår opprinnelig fra St. Olavs hospital med samarbeidspartnere i alle norske helseregioner. Trombolytisk behandling ved retinal sentralartrieokklusjon er foreløpig ikke godkjent behandling, men gjøres etter individuell vurdering ved kort sykehistorie i enkelte tilfeller. I denne studien tilbys intravenøs alteplase til pasienter med non-arteritisk sentralarterieokklusjon med opptil 4,5 timers sykehistorie. Forløpet hos disse pasientens sammenlignes med forløpet hos pasienter som får standard behandling.

Protokoll

Informasjonsskriv og samtykkeerklæring til CRAO-pasienter som får trombolyse

Informasjonsskriv og samtykkeerklæring til CRAO-pasienter som er kontroller

Papir-CRF

Kontaktperson for studien: Prosjektleder Anne Hege Aamodt, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo. Epost: anhaam@ous-hf.no, tlf. 23074976.

Data leveres primært via elektroniske CRF-er som du får opp ved å klikke på lenkene under, evt. sendes papir-CRF til prosjektleder.

CRF side 1-3 i papirversjon

CRF side 4 NIHSS

CRF side 5-7, behandling, komplikasjoner, utskrivelse

CRF side 8-12 , bakgrunnsopplysninger, medikamenter, utredning

CRF side 13-14 blodprøver

CRF side 15, kontroll etter 3 måneder

Nyheter

<< <  Page 2 of 12  > >>

Oct 19, 2017

NOR-TEST ble publisert i Lancet Neurology i oktober. NOR-TEST er den første randomiserte kontrollerte studien i ECRI og den første multisenter-akuttstudien med revaskulariserende behandling ved hjerneinfarkt i Norge. 

 

Jul 7, 2017
LIS-lege Anna Lambert og overlege Barbara Ratajczak-Tretel ved Sykehuset Østfold er stipendiater på NOR-FIB og er godt i gang med inklusjonen av pasienter fra sitt sykehus. Sammen med kardiolog Gudrun Høie og studieledelsen sørger de også for å følge opp resultatene fra EKG-registreringene fra alle de andre sentrene i core lab.